Transparència

Mitjançant aquesta pàgina, i en compliment del que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet, amb personalitat jurídica pròpia i pública, fa pública la informació referent a la seva estructura organitzativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, la contractació pública i els convenis.

Estatuts

Memòria d’activitats

Actes de les assemblees