Què fem

Al llarg de la seva trajectòria, el Centre d’Estudis de L’Hospitalet ha tractat tot tipus de temàtiques relacionades amb la ciutat i el seu entorn metropolità. Això vol dir que hi ha tot tipus de mirades i enfocaments metodològics, on la perspectiva històrica hi és molt present. Tanmateix, s’han generat treballs i es recull documentació de les més diverses temàtiques relacionades amb camps acadèmics ben variats: urbanisme, organització del territori, demografia, antropologia, història, política, sociologia, economia… etc. Els àmbits estudiats en el passat, i els que actualment marquen l’agenda de recerca del Centre, s’enfoquen des del pluralisme i la diversitat que conformen la vida social a L’Hospitalet.

Associacionisme

L’associacionisme és un dels principals eixos d’actuació de l’entitat des de la seva creació, tant en la seva vessant d’objecte d’estudi de les nostres recerques, com en l’activisme social. Fruit d’aquesta inquietud vam organitzar les Jornades d’Associacionisme, l’any 1992.

Des d’aleshores hem participat, recolzat i també generat desenes d’activitats i iniciatives relacionades amb aquest tema, sempre amb l’objectiu de fomentar l’existència d’associacions i de xarxes que les posin en contacte, amb el convenciment que tot això revertirà en el benestar i la cohesió social de la població local.
Actualment, podem destacar la nostra participació a: 

  • L’Espai de Ciutadania
  • L’Hospitalet Sense Vies
  • Grup de Patrimoni
  • Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
  • Padrins del Riu
  • Ateneu Cooperatiu La Col·lectiva
  • Fòrum L’Hospitalet
  • Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Memòria democràtica

El Celh ha estat una entitat pionera en la recuperació de la història de la repressió franquista i nazi i la lluita antifranquista, el que es coneix com a "Memòria Històrica". L'any 1995 es va crear el Grup L'Hospitalet Antifranquista dins del Celh i des d'aleshores hem publicat divereses obres, hem impulsat i hem col·laborat en moltes activitats i recerques. L'objectiu és recordar aquella etapa recent de la nostra història i lluitar contra el feixisme.

Patrimoni Cultural

Des del CELH ens proposem promoure i donar suport a la investigació sobre el nostre patrimoni i a les accions per a la seva conservació i divulgació. Entenem com patrimoni aquells béns i accions materials i immaterials que són valorats per la població de la nostra ciutat i entesos com propis del nostre passat i el nostre present.

Apostem per generar xarxes de cooperació entre les administracions públiques, les universitats, els centres educatius, els centres de recerca local i la ciutadania per aconseguir la màxima incidència en el patrimoni local o universal. Defensem la conservació i senyalització del patrimoni local.

Considerem necessari treballar amb els diferents agents implicats a la ciutat per desenvolupar processos de difusió i dinamització per donar a conèixer i potenciar aquest patrimoni entre els seus habitants. El coneixement del patrimoni és bàsic per a la seva protecció i valoració, i pot ser una eina d’arrelament i inclusió de la població a la ciutat.

Identitat Local

En la línia de refermar la identitat de la ciutat el CELH afavoreix la recerca, la difusió i la reflexió sobre la nostra ciutat, tenint en compte els seus orígens, experiències i la seva diversitat; en definitiva, les múltiples expressions culturals d'un tot dinàmic i canviant. No sempre la identitat s’entén de la mateixa manera. I en el cas de l'Hospitalet hem passat d'una identitat superada per la dinàmica històrica a una indefinició en la projecció actual.

Al segle XXI és necessari redefinir què entenem per identitat a l'Hospitalet, i quins elements propis la nostra ciutat pot aportar en el context metropolità i català.

Societat i coneixement

Apropar informació a la ciutadania és un element bàsic de tota política cultural. L’objectiu del CELH és contribuir a un millor coneixement sobre l'Hospitalet, promovent la recerca a través de la nostra producció i facilitant eines per a la formació mitjançant l’oferta de serveis i les publicacions.

Per aconseguir aquest objectiu i optimitzar els diferents recursos de la ciutat és voluntat del CELH afavorir la interrelació amb els diferents equipaments i serveis existents a la ciutat (Biblioteques, Arxiu Municipal, Museu de la Ciutat, centres de documentació i altres fons a nivell local). Així, des de complementarietat i establint criteris d’actuació creiem podrem atendre en millors condicions les demandes dels usuaris/es.