Urbanisme

Fotografia d'un lloc desconegut, publicada a la Memoria del ejercicio de 1926, de l'Ajuntament de l'Hospitalet. El peu de la foto deia: "Vista de una de las aceras construídas".

CELH: Citació CELH AF 0681 Vorera / a. desconeguda, Memoria del ejercicio de 1926