Identitat local
Patrimoni cultural

Fotografia publicada a La Ilustració catalana el 24 de maig de 1908. La notícia deia així:

 LA ENSENYANSA DE LA FILATURA DEL COTO PER LA "UNIÓ INDUSTRIAL".

La «Unió Industrial» té establerta, fa ja dos cursos, la única ensenyansa professional de la filatura del coto que's dona en la nostra industriosa Ciutat. Les explicacions teóriques y practiques d'aquests estudis han sigut confiades al distingit enginyer don Manuel Massó Llorens, que realisa'ls diumenges, portant ais obrers a les fabriques, ahonl, devant de la maquinaria, explica'l tractament que sofreix el coto en les diverses operacions que integran el procés de la seva filatura.

Les explicacions del engi-nyer senyor Massó teñen l'agradable característica de que son fetes en cátala, ab llenguatge ciar y senzill y ab lo tecnicisme especial abque s'expressan els filadors catalans. A les seves molt interessants conferencies en les fabriques hi concorren molts obrers y també fabricants, enginyers, directors y contramestres de filats, que seguexen ab extraordinari interés aquesta ensenyansa a la moderna.

El clixé que la ILUSTRACIÓ CATALANA té'l gust de publicar, va ser tret durant una conferencia que va teñir Iloch en la fábrica nova que té a la Bordeta'l fabricant don Avelí Trinxet, y dona exacta idea de la importancia de aqüestes profitoses llissons practiques, molt concorregudes y ab molta justicia alabades.

Molt convenient y patriótich seria que tots los professors d'ensenyanses d'arts y oficis, que fossin filis de Catalunya, se recordessin dels obrers de la seva térra, pera estendre la cátedra mes enllá de la Escola ó de la Universitat y feria arribaren forma agradable y profi-tosa a les fabriques, ais tallers, a la massa obrera, tal com fa la «Unió Industrial».

Aquesta Societat fa mes encara; en el seu domicili social se donan classes de Teoría de texits, nociurnes los dies de feyna, y a les tardes deis diumenges, ahont ensenya ais obrers texidors el venerable y sabi professor don Joseph Prat y Gordo, qui treballa fa molts y molls anys ab verdadera fé y sense mes recompensa que la venerado y afectuosa gratitut que li portan los seus nombrosos dexebles, que guardan del seu bon mestre'l millor recort.

Per fí, en les Escoles de la esmentada Societat hi ha també establertes les en-senyanses següents, a ckrrech de molt distingils professors: Dibuix artístich, per don Maties Canturri, pintor premiat en varis concursos; Francés, per Mr. François Gaudó du Prin, professor de les Escoles franceses; y Mecánica aplicada, per don Manuel del Rio, técnich dels tallers de construcció «El Vulcano».

La Unió Industrial compleix ab excés l'obgecte per que fou creada y en proporció superior a la importancia de les seves forses y, per aquesta justa causa, es digne del millor elogi l'activitat y decidida empresa de la Junta Directiva que presideix el conegut fabricant de texits, don Peie Prat Colomé, y está formada pels dignes socis senyors Ubach, Vidal, Oliver, Calvet, Saborit, Aliimira, Subiranas, Homs, Aliberch y Arañó."

Citació: CELH AF 0687 Trinxet / a. desconeguda, La Ilustració catalana, núm. 260, 24-5-1908, pàg. 5